حذف اینتر میلان و صعود رویایی آرسنال به مرحله یک چهارم