چرا فرهنگ حماقت در شبکه‌های اجتماعی رو به گسترش است؟