جلوگیری از ورود زودهنگام دام به مراتع اصفهان ضروری است