اعضای کانون های مساجد خود را مکلف به مطالعه دقیق وamp;#39;گام دوموamp;#39; بدانند