جلب مشارکت های مردمی به احیای بافت های تاریخی سرعت می بخشد