افزون بر 2 هزار اثر تاریخی در موزه خوی نگهداری می شود