40گروه در طرح تشدید نظارت بهداشتی آذربایجان غربی مشارکت دارد