تحقق بودجه بیش از 38 میلیارد تومانی شهرداری برای نوشهر