برای ادامه راه شهیدان باید دست دزدان داخلی را قطع کرد