47 هزار و 90 راس گوسفند زنده از رومانی به بندر چابهار رسید