سالانه 70 هزار تن کاغذ در رسانه های چاپی ایران مصرف می شود