مهار مصرف بالای بنزین با تولید خودروهای گازی و برقی