32هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در همدان انجام شد