آیت الله امامی کاشانی در نمازجمعه تهران: چرا آنقدر قاچاق؟ چرا می‌گویم به من چه؟ چرا می‌گویم او می‌کند به من چه؟ خویش و قومت است، جلویش را بگیر