فولکس‌واگن ۷۰۰۰ نفر از کارکنان خود را اخراج می‌کند