پاوه بیشترین بارش را در 24 ساعت اخیر به خود اختصاص داد