اردوغان: گسترش و تشویق اسلام‌هراسی در جهان ابعاد کشتارجمعی یافته است