کشورهای منطقه حمله تروریستی به نیوزیلند را محکوم کردند