مسابقات دوچرخه سواری کوهستان خراسان رضوی برگزار شد