20میلیارد ریال جهت تکمیل تکیه حضرت ابولفضل(ع) مورد نیاز است