سقوط داربست در بزرگراه ستاری تهران به 4 خودرو خسارت زد