165 نقطه خراسان شمالی برای عرضه میوه شب عید در نظر گرفته شد