بازارچه کارآفرینی جشنواره نوجوان خوارزمی در میبد برپا شد