باکو بر تسریع اجرای طرح های مشترک با تهران تاکید کرد