هفته چهارم مسابقات کورس اسب کشور در اهواز برگزار شد