جدایی مردم از نظام هدف اصلی دشمن از فشارهای اقتصادی است