تارتار: مسئولیت شکست برابر ماشین سازی را برعهده می گیرم