سرمربی ماشین سازی:کیفیت زمین استادیوم جم مناسب نبود