جشنواره اسب اصیل عرب با معرفی برترین ها در دزفول پایان یافت