لغزندگی جاده های کهگیلویه و بویراحمد40 مصدوم در پی داشت