هماهنگی با لوایح FATF عواملی که منجر به فسادهای قبلی شده را قطع می‌کند