نظارت و قانونگذاری دقیق از مشکلات در کشور پیشگیری می کند