ظریف: مردم ما متاثر و خشمگین هستند اما متعجب نیستند