تقدیر معاون رییس جمهوری از توجه وزیر ارتباطات به مناطق محروم