"قرآن و انجیل؛ مقایسه دو دین بزرگ جهان" به زبان آلمانی منتشر شد