انتصاب معاون امنیت سایبری و اطلاعات برای نیروی دریایی آمریکا