آسانژ در سفارت اکوادور تحت شنود و جاسوسی قرار داشته است