هنرمندان کرد عراقی به نفع سیلزدگان ایران برنامه اجرا می کنند