حتی‎یک‌دلارکمک‎خارجی‎برای‎سیل‌زدگان‎دریافت‎نکرده‌ایم