منوچهرمتکی:عمرالبشیربه‎اشاره‎بن‌سلمان‎سرنگون‎شد.

خام
دیگران چه می خوانند