تشدید درگیریها در "طرابلس" لیبی؛ نقش سعودی و غرب در حمایت از حفتر