معاون پارلمانی رئیس جمهور: اسرائیل،‌ آمریکا را اداره می‌کند