اقدامات لازم برای جبران خسارات از محلهای موجود را سریعا آغاز کنید