برداشت از صندوق توسعه ملی در صورت نیاز مورد تائید خواهد بود