اقدام آمریکا علیه سپاه، هدیه انتخاباتی به نتانیاهو بود