افزون بر یک میلیارد تومان برای کمک به سیل زدگان جمع آوری شد

خام
دیگران چه می خوانند