حجم بارش در کدکن به 55 میلیمتر رسید

خام
دیگران چه می خوانند