بارش خوب باران در یک سال به معنای رهایی از خشکسالی نیست