می‌توانیم از ظرفیت کافه بازار برای آموزش استفاده کنیم