فرمانده انتظامی سرخه: 1800 قطعه مرغ فاقد مجوز کشف شد